پروژه های کارشناسی ارشدپروژه های به اتمام رسیده

ردیف عنوان پایان نامه نام نام خانوادگی سال دفاع
1 مدل سازی و بهینه سازی تنش برشی جریان بر سلولهای کاشته شده در یک بیوراکتر فیبر توخالی سیده پرنیان بنی کریمی 92
2 ارتقای عملکرد کنترل پیش بین در میلی بیوراکتور مجتبی زارع مهرجردی 91
3 استخراج و خالص سازی فسفاتیدیل کولین از لسیتین سویا به منظور استفاده در سامانه های رهایش دارو صدیقه خسروانی نیا 91
4 استفاده از فناوری نانو در فرآیند خلص سازی بایو سورفاکتانت قابل کاربرد در کاهش ویسکوزیته لجنهای حاصل از لایروبی مخازن فرآوردهای نفتی ( محیط مدل) در مقیاس آزمایشگاهی و بنچ فاطمه صفری هفشجانی
5 استفاده از نانوبیوسورفکتانت جهت کاهش ویسکوزیته لجن نفتی فاطمه ابراهيمي
6 اصلاح سطح غشاء ریه مصنوعی عطیه سادات عابدنژاد 91
7 افزلیش ضریب انتقال جرم اکسیژن با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی در میکروبیوراکتورها حديثه شمس ريزي 91
8 انکپسوله کردن آسکوربیک اسید درون نانو میسل فاطمه بازلي محبوب 92
9 برسی رشد کندوروسیت انسانی برروی داربست پلی کاپرولاکتون -کلاژن با قابلیت رهایش کنترل شده انسولین عارفه بصیری 92
10 بررسی اثر بیو سورفاکتانت برروی سطح سلولی سویه باکتریایی فاطمه تزری 92
11 بررسی اثر تنش جریان بر پایداری و فاکتورهای آزاد شده از سلولهای اندوتلیال عروقی بر روی داربست در بیو راکتور فاطمه کبیریان 92
12 بررسی پارامترهای طراحی و عملیاتی در ساخت زیست حسگر هیدروژن سولفید بر مبنای الکترود اکسیژن معلول امین وثوقی 91
13 بررسی پارامترهای مهندسی ، برای تولید نانولیپوزوم با سایز کنترل شده محسن رحيمي 90
14 بررسی پارامترهای نسبت فسفولیپید/ کلسترول و نسبت دارو لیپید در بارگذاری یک نانو داروی سرطان (داروی مدل: دروکسوروبیسین) ملیحه غلامعلیان دهاقانی 91
15 بررسی پایداری آنزیم تثبیت شده بر روی نانو الیاف ساره علیکایی 91
16 بررسی تمایز سلولهای بنیادی اندومتریال به استئوبلاست و کاشت آن ها بر روی داربست ژلاتینی سحر امام زاده 91
17 بررسی تمایز سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی به سلولهای اندوتیتال بر روی داربست زیست سازگار تحت تنش های مختلف جریان در بیو راکتور ریزشی ماهان اميرزاده 91
18 بررسی خواص مکانیکی داربست پلی لاکتیک اسید-ژلاتین تهیه شده به روش الکتروریسی به منظور استفاده در مهندسی بافت رگ ابوالفضل یزدان پناه 91
19 بررسی فرآیند خالص سازی بیو سورفاکتانت سورف اکتین با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی مرتضی کمایی 91
20 بررسی کارایی ادغام داده های پردازش تصویر و امپدانس برای سنجش غلظت سلولی محمد حسین افروز 91
21 بررسی و بهینه سازی استراتژی خوراکدهی در فرایند آنزیم مهارشونده با ترکیبات گوگردی لادن بنی اسدی 91
22 بررسی و بهینه سازی انواع بستر تثبیت آنزیم مهارشونده توسط ترکیبات گوگردی ندا ضیاء مطلبی پور 91
23 بررسی و بهینه سازی هیدرودینامیک محیط کشت سلول جانوری در یک بیو راکتور کيوان اصفهاني 89
24 بررسی ومقایسه ی ریز سازواره های قابل استفاده در زیست حسگر ترکیبات گوگردی بهدخت جان فدا 91
25 بکارگیری واکنش های آنزیمی بمنظور طراحی و ساخت الکترودهای آندی-کاتدی یک میکروبیوراکتور سلول سوختی زیستی حسن نظام محله 91
26 بهينه سازي شرايط توليد امولسان با استفاده از ميلي بيوراكتور مریم رضوانی 89
27 بهینه سازی تولید باکتریورودپسین در بیورکتور آزمایشگاهی شادی رجب 91
28 بهینه سازی شرایط عملیاتی تولید بیو سورف اکتانت در بیوراکتور لرزشی توسط سویه Pseudominas aeruginosa MM1011 وخالص سازی محصول تولیدی به روش نانو ذرات مغناطیسی سيمين نقی زاده دیلمقانی 90
29 بهینه سازی و بررسی آماری تثبیت ریز سازواره در ساخت زیست حسگر گاز سولفید هیدروژن مريم ميرزائي 90
30 بهینه سازی و بررسی آماری تثبیت میکروارگانیسم به روش ph سجی در ساخت یک زیست حسگرگاز سولفید هیدروژن احسان ابراهیمی 91
31 بیان و تولید فاکتور رشد عصبی در E Coli فائزه سرایلو 92
32 تبیین نقش تعاملات اجتماعی در پایداری تیم کار آفرین در کسب و کارهای نانو تکنولوژی تثبیت شده در ایران سید مصطفی قاسمی زاده 90
33 تعيين ساختمان بيوسورفكتانت توليدي از باسيلوس سابتيليس توسط ميلي فرمانتور لرزان سمیه جوکاری 88
34 تعیین پارامترهای مؤثر بر انتقال جرم در یک ریه مصنوعی با غشاء فیبری توخالی و اعتبارپذیری داده ها با مدل تجربی حدیث اقبالی 87
35 توسعه روش جدید برای جداسازی محصولات بیولوژیکی یا میکروارگانیسم های بیماری زا با استفاده از نانوزرات مغناطیسی زیست عملگرا شده حمیده احتسابی 87
36 توسعه هموگلوبین کپسول شده لیپوزومی: خون مصنوعی جدید با پتانسیل درمان ایسکمی آرش رمداني 91
37 تولید بهینه پروتئین نوترکیب دارویی GM-CSF انسان به صورت فرآیند غیر مداوم همراه با خوراک دهی در راکتورهای مینیاتوری عليرضا شائمي برزکي 91
38 تولید و بهینه سازی نانوداروی دوکسوروبیسین ملیحه غلامعلیان دهاقانی 91
39 حذف آلاینده های زیست محیطی از کاتالیست های مستعمل صنایع نفتی با استفاده از روش فروشویی میکروبی در میلی بیوراکتور و جداسازی یون ها توسط نانوذرات مغناطیسی بهروز نعمت دوست حقی 89
40 حذف فلز سنگین سرب از پساب صنعتی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی آهن سوده عابدینی 88
41 حذف یون های فلزی از پسابهای صنعتی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در شرایط بی هوازی داوود ایرانشاهی 87
42 خالص سازی سریع نانوذرات نقره با استفاده از دیافلتراسیون حسین نظری 89
43 دستیابی به دانش فنی بیوراکتور با پایش مستقیم در مقیاس کوچک به منظور افزایش تولید در فرآیندهای تخمیری زهرا نوری فعله گری 88
44 ساخت غشاهای متخلخل پلی پروپیلنی مبادله گر اکسیژن و دی اکسید کربن مجيد پير علي همداني 90
45 سنتز و بررسی پایداری نانولیپوزوم های کپسوله شده حامل فاکتورهای رشد سلول های اندوتلیال(VEGF) زهرا ملائي بلاسي 92
46 سنتز و بررسی خواص نانو پوسته ها با پوشش طلا سيده نرجس عبدالهي کيواني 91
47 سنتزنانو ذرات مگنتیت به همراه پوشش رضا رنجبر 89
48 شناسایی موانع فرآیند تجاری سازی نانو دارو در ایران پرستو خلیلی 90
49 طراحی حسگر نرم در میلی بیوراکتور بر اساس نظریه ترکیب اطلاعات آرمان اشک تراب 91
50 طراحی سامانه میکروبیوراکتور امیرحسین سنائی 92
51 طراحی سنسور های فلورسانت PH مهدي ساساني قمصري 92
52 طراحی و ساخت اربست های نانویی از پلیمری زیست تخریب پذیر یه روش الکتروریسی برای مهندسی بافت راضيه احمدی زاده 90
53 طراحی و ساخت داربستهای سه بعدی نانویی از پلیمرها به منظور استفاده در مهندسی علوم زیستی بنت الهدی هلی 88
54 طراحی و ساخت میکروبیوراکتور/ الف. مدلسازی و شبیه سازی پدیده های انتقال در میکروبیوراکتورها بهداد پوران 91
55 غربال گری هندسی فرآیند حذف زیستی هیدروکربنها آروماتیک چند حلقه ای توسط میکروارگانیسم های نفت خوار ایمان کافی 87
56 فاز 3_2 بررسی پارامترهای مهندسی در ساخت زیست حسگر میکروبی هیدروژن سولفید امین وثوقی 91
57 فاز اول مطالعاتی و تحقیقاتی زیست حسگر آنزیمی گاز سولفید هیدروژن لادن بنی اسدی 91
58 فاز اول مطالعاتی و تحقیقاتی زیست حسگر آنزیمی گاز سولفید هیدروژن ندا ضیاء مطلبی پور 91
59 فاز سوم- بررسی تغییرات پتانسیل در ساخت زیست حسگر میکروبی هیدروژن سولفید احسان ابراهیمی 91
60 فراوری نانوذرات مغناطیسی فریت روی با پوشش چیتوسان برای کاربردهای زیستی رضا رئیسی 90
61 فرآیند سنتز نانو دارو بر پایه نانوذرات مغناطیسی (اکسید آهن) منصور حاجي باپير 89
62 کشت سلولهای اندوتلیال برروی بافت آسلولار ریه در یک بیوراکتور اختصاصی علی دریاب 92
63 کشت سه بعدی سلولهای بنیادی اندومتریال انسان تمایز یافته به الیگودندروسیت محمدنبي اسمني 91
64 کشت سه بعدی سلولهای بنیادی اندومتریال انسان تمایز یافته به نورون مونا نوایی نیگچه 91
65 کنترل پیش بین میلی بیوراکتور با استفاده از نظریه ترکیب اطلاعات سنسوری حامد اصولي تبريزي 89
66 مدل سازی و ساخت یک بیوراکتور لرزشی خاص در مقیاس نیمه صنعتی هوتن گل دوست 88
67 مدلسازی اثر نرخ توزیع انرژی بر سلول های جانوری در بیوراکتور کشت سلول های جانوری و اعتبارسنجی آن فاطمه انيسي 90
68 مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی معصومه حکمت 89
69 مدلسازی هیدرودینامیک سیال و اعتبار پذیری داده ها در یک بیوراکتور کشت سلول فاطمه مختاری جعفری 92
70 مدلسازی و بهینه سازی شرایط تولید بیوسورفکتانت با استفاده از نانوذرات مغناطیسی در یک بیوراکتور همزمان دار و کاربرد آن در ازدیاد برداشت نفت در مدل های مخازن نفتی حامد عربیان حسین آبادی 88
71 مدلسازی و شبیه سازی هیدرودینامیک و انتقال جرم در میکروبیوراکتور بهداد پوران 91
72 مهندسی غربالگری شرایط بهینه تولید بیوسورفاکتانت از باکتری Becillus Subtilis مورد استفاده در ازدیاد برداشت نفت محمدجواد کشتکار 87

تاریخ به روز رسانی 92/09/23پروژه های در حال انجام

ردیف عنوان پایان نامه نام نام خانوادگی
1 بررسی تثبیت آنزیمهای مهار شونده با سولفید هیدروژن به منظور طراحی بیوسنسور گاز سولفید هیدروژن ثریا بهاری
2 ساخت و آنالیز داربست لوله ای پلیمرهای زیست تخریب پذیری برای کاربرد در مهندسی بافت مهدی دانشی
3 بررسی پارامترهای عملیاتی و طراحی در ساخت زیست حسگر گاز H2S بر اساس الکترود PH محمد رضا شریعتی
4 مدلسازی و اعتبارپذیری جذب فسفاتیدیل کولین ستون نانو ذرات مغناطیسی سولماز ندیری
5 بررسی پایداری تمایز سلولهای بنیادی مزانشمال به سلولهای اندوتلیال تحت تاثیر تحریکات قدیمی شیمیایی و تنش های برشی در یک بیوراکتور ریزشی زهرا حسن زاده
6 برسی تاثیر تخلیص سلولهای بنیادی مزان شمال استخراج شده از بافت چربی انسان در تمایز سلولهای اندوتلیال تحت فاکتور شیمیایی و تنش برشی در بیوراکتور ریزشی نسیم غلامی
7 بهینه سازی عملکرد ماتریس های فلورسانت جهت اندازه گیری اکسیژن محلول در میکروبیوراکتور عليرضا عسگري
8 بهینه سازی پارامترهای عملیاتی ماژول غشایی در جداسازی اوره و کراتینین در دیالیز صفاقی رشحه سادات اشراقی نایینی
9 سنتز غشا متخلخل سیلیکونی به منظور کشت سلولهای اندوتلیال ریحانه زرگر

تاریخ به روز رسانی 92/09/23پروژه های پیشنهادی

جهت اخذ پروژه های پیشنهادی می توانید رزومه خود را به همراه عنوان پروژه پیشنهادی به پست الکترونیکی مرکز ارسال نمایید.
ردیف عنوان پایان نامه نام نام خانوادگی
1