کتبلیست کتب

ردیف نام کتاب انتشارات وضعیت تاریخ چاپ
1 سم شناسی نانو ذرات موسسه انتشارات دانشگاه تهران ترجمه 1388
2 ممبانی بیوشیمی و میکروبیولوژی برای مهندسین مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران تألیف 1388
3 زیست فناوری نانو موسسه انتشارات دانشگاه تهران ترجمه 1389
4 The Role of Biodegradable Engineered Scaffold in Tissue Engineering. In: Biomaterials science and engineering InTech تألیف 2012