اعضای هیئت علمیاعضای هیئت علمی مرکز علوم زیستی

ردیف نام نام خانوادگي مقطع تحصیلی تخصص ایمیل سمت کشور
1 قاسم عموعابدینی دکتر نانوبیوتکنولوژی-مهندسی بیوپزشکی Amoabediny@ut.ac.ir ریاست مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی ایران
2 فاطمه يزديان دکتر بیوتکنولوژی Khakeraheyar110@yahoo.com عضو شورای پژوهشی ایران
3 مژگان شیخ پور دکتر سلولی مولکولی mshaikhpoor@gmail.com عضو شورای پژوهشی ایران
4 سيد پیمان شريعت پناهي دکتر فیزیک     ایران
5 آزاده غائي دکتر مهندسی شیمی     ایران
6 اشرف السادات حاتمیان زارمی دکتر بیوتکنولوژی ash-hatami@yahoo.com عضو شورای پژوهشی ایران
7 زهرا منصورپور دکتر مهندسی شیمی     ایران
8 محمد مدنی دکتر پلیمر     ایران
9 ژامک نور محمدی دکتر زیست مواد jnourmahammadi@gmail.com عضو شورای پژوهشی ایران
10 علی حسین رضایان قیه باشی دکتر شیمی پلیمر     ایران
11 جواد محمدی دکتر پزشکی-ایمنولوژی drjmohamadi@yahoo.com عضو شورای پژوهشی ایران
12 محمد ابراهیمی دکتر پزشکی-بیوشیمی     ایران
13 نازنین میردامادی دکتر شیمی -محیط زیست     ایران
14 عظیم اکبرزاده خیاوی دکتر بیوشیمی پزشکی azimakbarzadeh@pasteur.ac.ir عضو شورای پژوهشی ایران
15 ولی الله بابایی پور دکتر مهندسی شیمی     ایران
16 سید مرتضی حسینی دکتر الکتروشیمی     ایران
17 محمدکاظم کوهي دکتر دامپزشکی     ایران
18 فرشته رحیمی دکتر فیزیک     ایران
19 حسین صباحی دکتر فیزیولوژی گیاهی     ایران
20 هادي تابش دکتر مهندسی بیوپزشکی haditabesh@gmail.com عضو شورای پژوهشی ایران
21 محمد علی شکرگزار دکتر مهندسی بافت     ایران
22   حقیقی پور دکتر مهندسی بافت     ایران
23   علیزاده دکتر محیط زیست     ایران
24   صدرالدین دکتر سلولی مولکولی     ایران
25   نوروزی دکتر فیزیولوژی     ایران
26   آی دکتر بافت     ایران
27   متقی پروفسور فیزیولوژی- م بیوپزشکی     آلمان
28   کاشفی پروفسور مهندسی بیوپزشکی     آلمان
29   زندیه پروفسور مهندسی بافت     هلند
30   هلدر پروفسور نانو بیو     هلند
31   اسمیت پروفسور مهندسی بیو پزشکی     هلند
32   کلاین نولند پروفسور مهندسی بافت     هلند