تاریخچهمرکز پژوهشی فناوری های نوین درمهندسی علوم زیستی بر اساس گسترش تحقیقات علمی،کاربردی محصول محور و توسعه و تولید تکنولوژی های نو در زمینه مهندسی علوم زیستی با بهره گیری از توانمندی های دانشگاه تهران و امکانات گسترده در صنایع بیوتکنولوژی،صنایع غذایی،دارویی،پزشکی،محیط زیست و همکاری های بین المللی در سال 1387تاسیس شده است.

اقدامات اولیه تاسیس این مرکز از سال 1386 آغاز شد و در تاریخ 1388/12/8مورد تصویب گسترش آموزش عالی کشور قرار گرفت.