• بازدید مقام معظم رهبری از دستاوردهای مرکز
  • <center>دکتر قاسم عموعابدینی</br>ریاست مرکز</center>
  • دستگاه ميلي بيوراكتور
  • دستگاه نانوليپوزوم‌ساز
  • خدمات آزمايشگاهي مركز
  • ریه  مصنوعی
اخبار و تازه ها
7, 'post_status'=>"publish",'post_type'=>"post",'orderby'=>"post_date"); $postslist = get_posts( $args ); foreach ($postslist as $post) : setup_postdata($post); ?>