پیام‌های زیستی و ایمونکلوسآمار مربوط به گسترش بیماری مزمن چنان تکان دهنده است، که امروز از واژه های چون سونامی و ترادژی در مورد آنها استفاده می گردد. بسیاری از تحقیقات پزشکی بر دستیابی به روش های تشخیص زودرس بیماری ها متمرکز شده اند. احتمال آن می رود که با شناسایی پیام های زیستی بیماری های را در مراحل ابتدایی کشف و از بروز آنها جلوگیری نمود.
پیام های زیستی (bio-signal) در برگیرنده سیگنال های متفاوتی همچون فیزیکی؛ الکترومغناطیسی؛ ژنتیکی؛ ایمونولوژی؛ هورمونی؛ بیوشیمایی و غیره می باشند که با ردیابی آنها به اطلاعات مهمی در سطوح محتلف سلول، بافت؛ ارگان و کل بدن می توان دست یافت. در این میان توجه بیشتری بر روش های ایمونکلوس، الکترومغناطیس و ژنتیک می شود. گروه پژوهشی بیوسیگنال و ایمونکلوس با همکاری محققین داخلی و خارجی در پی یافتن بیوسیگنال های جدید و راست آزمایی روش های متکی بر آنها می باشد.


اعضاي علمي گروه پیام‌های زیستی و ایمونکلوس

Student's Picture

Professor Parvin Mehdipour

Iran

Student's Picture

Professor Alexander B. Poletaev

Russia

Student's Picture

Professor Larica Chernotsova

Russia

Student's Picture

Professor Trevor Marshall

USA

Student's Picture

Bio-Engineer Sabokhi Sharivof

Russia

Student's Picture

Dr Iryna Andrevna

Ukraine

Student's Picture

Dr Farshid Yegane

Iran

Student's Picture

Dr Maryam Salil

Iran

Student's Picture

Dr Mohammad Ebrahimi

Iran