جوایز و افتخاراتتاریخ عنوان
1390 منتخب جشنواره ابن سینا طرح ریه مصنوعی خارج از بدن
1389 برگزیده دستاوردهای فناورهای کشور مورد بازدید مقام معظم رهبری طرح دستیابی به دانش فنی تولید نانو دارو بر پایه تکنولوژی نانولیپوزوم
1388 منتخب اول بخش نوآوری جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران (جایزه شهید چمران) طرح ميلي بيوراكتور
1387 منتخب سال نوآوري و شكوفايي برای طرح فناورانه دستگاه ميلي بيوراكتور