مقالات و کنفرانس ها
:لیست مقالات

 1. 2013 Surface modification of polypropylene blood oxygenator membrane by poly ethylene glycol grafting
  Abednejad, A.S., Amoabediny, G., Ghaee, A.
  Advanced Materials Research, 816-817, pp. 459-463.

 2. 2013 Enhancing neuronal growth from human endometrial stem cells derived neuron-like cells in three-dimensional fibrin gel for nerve tissue engineering
  Navaei-Nigjeh, M., Amoabedini, G., Noroozi, A., Azami, M., Asmani, M.N., Ebrahimi-Barough, S., Saberi, H., Ai, A., Ai, J.
  Journal of Biomedical Materials Research - Part A, . Article in Press. 

 3. 2013 Three-dimensional culture of differentiated endometrial stromal cells to oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) in fibrin hydrogel
  Asmani, M.N., Ai, J., Amoabediny, G., Noroozi, A., Azami, M., Ebrahimi-Barough, S., Navaei-Nigjeh, M., Jafarabadi, M.
  Cell Biology International

 4. 2013 Synthesis and characterization of hollow gold nanoparticles using silica spheres as templates
  Abdollahi, S.N., Naderi, M., Amoabediny, G.
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 436, pp. 1069-1075.

 5. 2013 Engineering parameters in bioreactor's design: A critical aspect in tissue engineering Salehi-Nik, N., Amoabediny, G., Pouran, B., Tabesh, H., Shokrgozar, M.A., Haghighipour, N., Khatibi, N., Zandieh-Doulabi, B.
  BioMed Research International, 2013, art. no. 762132. 

 6. 2013 Model predictive control with sequential linearization approach for a nonlinear time varying biological system
  Mehrjerdi, M.Z., Moshiri, B., Amoabediny, G., Ashktorab, A., Araabi, B.N.
  2013 25th Chinese Control and Decision Conference, CCDC 2013, art. no. 6561739, pp. 4465-4470.

 7. 2013 Model free predictive control for a nonlinear biological system with intelligent optimization approach
  Mehrjerdi, M.Z., Amoabediny, G., Moshiri, B., Ashktorab, A., Araabi, B.N.
  2013 25th Chinese Control and Decision Conference, CCDC 2013, art. no. 6561318, pp. 2288-2293.

 8. 2013 Novel method for prediction of micro/nanostructures of diphenylalanine dipeptide based on semiempirical thermodynamic study
  Nezammahalleh, H., Amoabediny, G.
  Fluid Phase Equilibria, 347, pp. 28-34.

 9. 2012 Applications of hollow fiber membrane contactors in advanced medical sciences and pharmaceutics Tabesh, H., Amoabediny, G., Madani, M., Gholami, M.-H., Kashefi, A., Mottaghy, K.
  Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 22 (95), pp. 111-125.

 10. 2012 A theoretical model for evaluation of the design of a hollow-fiber membrane oxygenator
  Tabesh, H., Amoabediny, G., Poorkhalil, A., Khachab, A., Kashefi, A., Mottaghy, K.
  Journal of Artificial Organs, 15 (4), pp. 347-356.

 11. 2012 Synthesis and physicochemical characterization of tunable silica-gold nanoshells via seed growth method
  Abdollahi, S.N., Naderi, M., Amoabediny, G.
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 414, pp. 345-351.

 12. 2012 Effect of aeration rate on biosurfactin production in a miniaturized bioreactor
  Jokari, S., Rashedi, H., Amoabediny, G.H., Yazdian, F., Rezvani, M., Hatamian Zarmi, A.S.
  International Journal of Environmental Research, 6 (3), pp. 627-634.

 13. 2011 Novel dynamic model for aerated shaking bioreactors
  Tabrizi, H.O., Amoabediny, G., Moshiri, B., Haji Abbas, M.P., Pouran, B., Imenipour, E., Rashedi, H., Büchs, J.
  Biotechnology and Applied Biochemistry, 58 (2), pp. 128-137.

 14. 2010 Determination of CO sensitivity of micro-organisms in shaken bioreactors. II. Novel online monitoring method.
  Amoabediny, G., Abbas, M.P., Büchs, J.
  Biotechnology and applied biochemistry, 57 (4), pp. 167-175.

 15. 2010 Cleaning oil-contaminated vessel by emulsan producers (Autochthonous Bacteria)
  Chamanrokh, P., Assadi, M.M., Amoabediny, G., Rashedi, H.
  Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering, 7 (3), pp. 209-222.

 16. 2010 Application of a novel method for optimization of bioemulsan production in a miniaturized bioreactor
  Amoabediny, G., Rezvani, M., Rashedi, H., Jokari, S., Chamanrokh, P., Mazaheri, M., Ghavami, M., Yazdian, F.
  Bioresource Technology, 101 (24), pp. 9758-9764.

 17. 2010 Determination of CO2 sensitivity of micro-organisms in shaken bioreactors. I. Novel method based on the resistance of sterile closure
  Amoabediny, G., Büchs, J.
  Biotechnology and Applied Biochemistry, 57 (4), pp. 157-166.

 18. 2009 Development of an unsteady-state model for a biological system in miniaturized bioreactors
  Amoabediny, G., Ziaie-Shirkolaee, Y., Büchs, J.
  Biotechnology and Applied Biochemistry, 54 (3), pp. 163-170.

 19. 2009 Guidelines for safe handling, use and disposal of nanoparticles
  Amoabediny, H., Naderi, A., Malakootikhah, J., Koohi, Mk., Mortazavi, A., Naderi, M., Rashedi, H.
  Journal of Physics: Conference Series, 170, art. no. 012037. 

 20. 2009 Hydrodynamics and mass transfer performance of rotating sieved disc contactors used for reversed micellar extraction of protein
  Soltanali, S., Ziaie-Shirkolaee, Y., Amoabediny, Gh., Rashedi, H., Sheikhi, A., Chamanrokh, P.
  Chemical Engineering Science, 64 (10), pp. 2301-2306.

 21. 2009 The role of biodegradable engineered scaffolds seeded with Schwann cells for spinal cord regeneration
  Tabesh, H., Amoabediny, Gh., Nik, N.S., Heydari, M., Yosefifard, M., Siadat, S.O.R., Mottaghy, K.
  Neurochemistry International, 54 (2), pp. 73-83.

 22. 2009 The potential of three indigenous isolated bacteria for production of biosurfactant and application in EOR
  Amani, H., Sarrafzadeh, M.H., Mehrnia, M.R., Haghighi, M., Keshtkar, M.J., Amoabedini, Gh.
  8th World Congress of Chemical Engineering: Incorporating the 59th Canadian Chemical Engineering Conference and the 24th Interamerican Congress of Chemical Engineering, . 

 23. 2008 Influence of fungal enzyme pre-treatment on totally chlorine-free (TCF) bleaching of dimethyl formamide bagasse pulp Sheikhi, A., Amoabediny, G., Rashedi, H., Ziaie-Shirkolaee, Y., Soltanali, S., Shams-Haghani, Z.
  Iranian Journal of Biotechnology, 6 (3), pp. 144-150.

 24. 2007 New method to determine the mass transfer resistance of sterile closures for shaken bioreactors
  Anderlei, T., Mrotzek, C., Bartsch, S., Amoabediny, G., Peter, C.P., Büchs, J.
  Biotechnology and Bioengineering, 98 (5), pp. 999-1007.

 25. 2007 Effect of elevated dissolved carbon dioxide concentrations on growth of Corynebacterium glutamicum on d-glucose and l-lactate
  Bäumchen, C., Knoll, A., Husemann, B., Seletzky, J., Maier, B., Dietrich, C., Amoabediny, G., Büchs, J.
  Journal of Biotechnology, 128 (4), pp. 868-874.

 26. 2007 An experimental comparison of respiration measuring techniques in fermenters and shake flasks: Exhaust gas analyzer vs. RAMOS device vs. respirometer
  Seletzky, J.M., Noack, U., Hahn, S., Knoll, A., Amoabediny, G., Büchs, J.
  Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 34 (2), pp. 123-130.

 27. 2007 Modelling and advanced understanding of unsteady-state gas transfer in shaking bioreactors
  Amoabediny, G., Büchs, J.
  Biotechnology and Applied Biochemistry, 46 (1), pp. 57-67.

کنفرانس ها

 1. Hybrid electrospun fibers composed of gelatin and PCL polymers. PPS 2011 Asia/Australia Regional Meeting.

 2. Improvement of operating conditions for preparation of gelatin electrospun fibers used in tissue engineering, 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2011).

 3. Fabrication of hybrid electrospun fibers composed of gelatin and PCL polymers, 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2011).

 4. A comprehensive model to calculate the pressure drop in the liquid phase of a hollow oxygenator, 13th Aachener membrane kalloquium, Aachen, Germany, 2010.

 5. CuFe2O4 electrospunnanofibers application for removal of Ni in water, IWA regional conference and exhibition on membrane technology and water reuse, Istanbul, Turkey, 2010.

 6. Sliding mode control of anaerobic upflow fixed bed bioreactor, 14th international biotechnology symposium and exhibition, Rimini, Italy, 2010

 7. Use of computerized simulation of engineering parameters in tissue-engineering bioreactors, 3rd International congress biotechnologies for spinal surgery, Amsterdam, Netherlands, 2010.

 8. Preparation and stabilization methods of liposomes as drug carriers, The 6th International chemical engineering congress Exhibition, Kish, Iran, 2009.

 9. Protein separation using biofunctional magnetic nanoparticles, AWTR 2009, Tehran, Iran.

 10. Purification of product emulsion using Bacillus subtitles Bactria by Iron magnetic Nanoparticles biofuntional for oil waste water treatment, AWTR 2009, Tehran, Iran.

 11. Several aspects of environment protection: from hazardous industrial wastewater (whey) to green products, AWTR 2009, Tehran, Iran.

 12. Study of removal Pb from industry waste water by magnetic iron nanoparticles, AWTR 2009, Tehran, Iran.

 13. The elimination of biologic problems due contaminants in wastewater by biosurfactant, AWTR 2009, Tehran, Iran.

 14. Adsorption of Ni (II) ions from industrial wastewater by magnetic nanoparticles, AWTR 2009, Tehran, Iran.

 15. Medium optimization for biosurfactant production from bacillus subtilis in ventilation flask, 8th World congress of chemiocal engineering, Montreal, Canada, 2009.

 16. The Potential of three Indigenous Isolated Bactria for Production of Biosurfactant and application in EOR, 8th orld congress of chemical engineering, Montreal, Canada, 2009.

 17. Engineering Nanofibrous Scaffolds for Spinal Cord Regeneretion, Nano Medicine, Mashad, Iran, 2009.

 18. A review on the role of engineered parameters in bioreactors used for 3d tissue constructions. 2nd International Student Conference of Biotechnology, University of Tehran (2008).

 19. The importance of disposable bioreactors in cells proliferation. 2nd International Student Conference of Biotechnology, University of Tehran (2008).

 20. Adsorption of Ni ions from industrial wastewater by magnetite iron oxide nanoparticles, Environmental managment and technologies towards sustainable development, Penang, Malaysia, 2008.

 21. The importance of disposable bioreactors in cells proliferation, The Second International Student Conference of Biotechnology, Tehran, Iran, 2008.

 22. A review on the role of engineered parameters in bioreactors used for 3D tissue constructions, The Second International Student Conference of Biotechnology, Tehran, Iran, 2008.

 23. Concepts and application of enzymatic membrane bioreactors, The Second International Student Conference of Biotechnology, Tehran, Iran, 2008.

 24. A new strategy for aeration from shake flask to aerated flask, The Second International Student Conference of Biotechnology, Tehran, Iran, 2008.

 25. Magneto-liposome Nanoparticles Fabrication Using Soybean Lecithin for Protein Separation, ICNN 2008, Tabriz, Iran, 2008.

 26. Nanotechnology in therapeutic sciences Possible risks and benefits, International Congress of veterinary pharmacology pharmaceutical Sciences, Tehran, Iran, 2008.

 27. A new aeration strategy to scale up from shaken flasks to stirred tank bioreactors based on the effect of CO2 ventilation, 6th European symposium on biochemical engineering science, Slazburg, Austria, 2008.

 28. Batch and fed-batch cultures of Bacillus thuringiensis H14 for producing s biological instectiside, International symposium on clean energy technology, Shanghai, China, 2007.

 29. A novel and easy method for quantification of CO2 sensitivity of microorganism in shaken bioreactors, Chemieingenieurtechnik, Aachen, Germany, 2006.

 30. Nanobiotechnology a new conception in industry and life science, Congress of Nanotechnology the next industrial revolution, Tehran, Iran, 2002.

 31. Study on equation on Kinetic in Pyrite by bacterial leaching for Gold recovery, Fifth national congress on ChemEng, Shiraz, Iran, 2000.

 32. زهرا ملائی بلاسی، قاسم عموعابدینی، نسیم صالحی نیک، حمید راشدی. کپسوله کردن نانومواد در صنایع غذایی. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه تهران. 1389.

 33. حسین درخشانفر، قاسم عموعابدینی، هادی تابش، محمدحسین غلامی، نسیم صالحی نیک، خسرو متقی. بررسی پارامترهای هندسی در یک ریه مصنوعی با غشاء فیبری توخالی. هفدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایرن، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1389.

 34. داوود ایرانشاهی، قاسم عموعابدینی، جواد ملکوتی خواه، سیداحمد مرتضوی وحمیده احتسابی. (2008). اثر زیست محیطی نانوذرات. چاپ شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. خرداد 1387. دانشگاه تهران. ایران.

 35. جواد ملکوتی خواه، قاسم عموعابدینی، داوود ایرانشاهی، سیداحمد مرتضوی، محمد کاظم کوهی، حمید قنبری تودشکی. خطرات، ریسک ها و سم شناسی نانوذرات. چاپ شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. خرداد 1387. دانشگاه تهران. ایران.

 36. کیوان اصفهانی، قاسم عموعابدینی، نسیم صالحی نیک، شیرین فلامرزیان، هادی تابش. بررسی میزان انتقال جرم اکسیژن به محیط کشت سلول جانوری در یک بیوراکتور به روش سولفایت سیستم.