همکاران مرکز علوم زیستیStudent's Picture

محمد هادی فروغی مقدم
مقطع : کارشناسی ارشد
تخصص : شیمی - سم شناسی
سمت: حوزه ریاست


Student's Picture

محسن رحیمی
مقطع : کارشناسی ارشد
تخصص : مهندسی داروسازی
سمت: کارشناس علمی


Student's Picture

حسین طیاری
مقطع : دانشجوی کارشناسی
تخصص :
سمت: حراست


Student's Picture

علی امینی
مقطع : دانشجوی کارشناسی
تخصص :
سمت: حراست