پروژه های دکتریپروژه های به اتمام رسیده

ردیف عنوان پایان نامه نام نام خانوادگی سال دفاع
1 روشهای شبیه سازی و آزمایشگاهی بهینه سازی طراحی و عملکرد اکسیژناتور های غشا موئینه                                     هادي        تابش     91

تاریخ به روز رسانی 92/09/23
پروژه های در حال انجام

ردیف عنوان پایان نامه نام نام خانوادگی
1 بررسی اثر فاکتورهای رشدبر رشد streptomzces clavuligerus , ,و تولید کلاولانیک اسید امير صالحي نجف آبادي
2 بررسی برخی فاکتورهای محیطی بر رفتار رشد strepto cocous iniaie فرزاد صالحی
3 بررسی هیدرودینامیک سیال در کشت سلولهای اندوتلیال بر روی فیبرهای توخالی به منظور افزایش زیست سازگارپذیری اکسیژناتور نسیم صالحی نیک
4 دستیابی به دانش فنی تولید نانو حسگر زیستی در تشخیص سلولهای سرطانی متاستاز یافته مژگان احمدزاده راجی
5 اثر اسانس سیر نانوکپسوله بر روی میزان رشد و بیان ژنی سم شیواتوکسین بر باکتری اشیرشیا کولای o157 H7 علی ذبیحی
6 بهبود عملکرد و بهینه سازی کلیه مصوعی علي پورخليل
7 بیوراکتور مهندسی بافت استخوان علیرضا ساعتچی
8 ساخت نانوسامانه برای اندازه گیری سطح سرمی مارکر استخوانی پاتریشیا خشایار
9 ساخت نانوسامانه زیستی تشخیص گاز سولفيد هيدروژن بر پایه روش رزونانس پلاسمونی سطحی میثم امیدی
10 طراحی و ساخت نانوبیوراکتور جهت حذف اوره از محیط مهدي پسران حاجي
11 طراحی و سنتز نانوسامانه لیپوزومی حامل , siRNA و دوکسوروبیسن به منظور رسانش هدفمند به رده سلولی استئوسارکوما بی بی فاطمه حقیرالسادات
12 نانو‌سامانه مغناطیسی بیوپلیمری (NMBPS) جهت حذف هوشمند مواد سمی از خون (نانو همودیالیز اوره) فایزه کاشانیان
13 هدفمندسازی نانوسامانه لیپوزومی حامل داروهای گیاهی جهت رسانش به سلل‌های سرطانی کبد محمدمهدی اوجي اردبيلي
14 هوشمندسازی داربست تولید بافت استخوان برپایه نانوسامانه های حاوی فاکتور رشد افسانه ادیب فر

تاریخ به روز رسانی 92/09/23


پروژه های پیشنهادی

جهت اخذ پروژه های پیشنهادی می توانید رزومه خود را به همراه عنوان پروژه پیشنهادی به پست الکترونیکی مرکز ارسال نمایید.
ردیف عنوان پایان نامه نام نام خانوادگی
1                                                                                                                                                                                                                                    

تاریخ به روز رسانی 92/09/23