دانشجویانStudent's Picture

محسن رحيمي
دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي داروسازي
مدت همكاري: از 01/07/88 تا هم اكنون
ایمیل: m.rahimi@alumni.ut.ac.ir